Arengukava

Eesti Ajaloomuuseumi arengukava aastateks 2016-2020

Tunnuslause
Avasta aja lugu!

Missioon: KUTSUMUS JA KOHUSTUS
Eesti Ajaloomuuseum on meie inimeste, maa ja riigi lugude vahendaja, koguja ja uurija. Muuseumi ülesanne on olla oma rahva ja riigi mälu ning aidata seeläbi Eestil paremini tunda ja väärtustada oma identiteeti.

Visioon
Eesti Ajaloomuuseum (edaspidi AM) räägib inimeseks olemisest läbi Eesti ajaloo. Ajaloo tundmine ja mõistmine annab tuge. AM osaleb aktiivselt päevakajaliste teemade ja poliitilise elu dokumenteerimisel ja kajastamisel, jäädes seejuures alati iseenda ja ajaloo vastu ausaks.

AM kuulub Läänemere regiooni parimate muuseumide hulka, seda nii atraktiivse ja tänapäevase muuseumikeskkonnana kui ka oma kogude, teadustöö kvaliteedi ning näituste ja haridusprogrammide haaravuse ja kõrge taseme poolest. AMi kogud kuuluvad Eesti ajaloo kullafondi, need on põhjalikult läbi uuritud ja digiteeritud ning nende jätkusuutlik täiendamine ja säilitamine on tagatud.

AM kõnetab ühtaegu nii nooremaid kui ka vanemaid inimesi, nii kohalikku kui ka rahvusvahelist publikut. AM on Eesti üks külastatavamaid turismiobjekte ja armastatumaid ajaveetmispaiku. Organisatsioonina väärtustab AM oma töötajaid, hinnates arenguvõimet ja õpihimu, arendades laiapõhjalist koostööd teiste kultuuriasutuste ja partneritega ning pidades oluliseks kujundada muuseumist tänapäevane töökeskkond.
 
Väärtused 
Eesti Ajaloomuuseumi eduka toimimise eelduseks on meie töötajad – väga heade erialateadmistega professionaalid, keda iseloomustab tahe õppida ja areneda. Meie inimesed on avatud, uudishimulikud, loovad, loomingulised ja aktiivsed. Nad oskavad hinnata tagasisidet ja olla enesekriitilised, sest see aitab edasi liikuda. Nad osalevad aktiivselt AMi ettevõtmistes ja räägivad kaasa muuseumi arengus.
Meeskonnamängijatena on meie jaoks oluline kaasamine ja koostöövõimelisus. Kõigi töö on oluline ja kõik töötavad ühise eesmärgi nimel. Inimesed austavad üksteise aega ja arvamust. AMis on väärtuseks lugupidamine nii kolleegide, külastajate kui ka valdkonna vastu.
AMi töötajad on uhked oma asutuse üle. Eesti Ajaloomuuseum ei ole lihtsalt töökoht, see on kutsumus ja kirg. Väärtustatakse faktidel põhinevat argumentatsiooni- ja otsustuskultuuri, otsuste langetamisel kaalutakse eri seisukohti ja luuakse võimalused töötajate igakülgseks kaasamiseks, pidades seejuures silmas AMi visiooni ja püstitatud eesmärke.
 

Hetkeolukord

AMi peamised tugevused
 • Esinduslikud, mitmekesised ja rikkalikud Eesti ajalugu käsitlevad kogud.
 • Missioonitundega professionaalsed töötajad, sh arvestatav hulk teaduskraadiga töötajaid ja doktorante.
 • Restaureeritud ja tänapäevase püsinäitusega Suurgildi hoone; laiahaardelisi võimalusi pakkuv muuseumikeskkond nii Maarjamäel kui ka Suurgildis.
 • Muuseumil on hea renomee ja teda tuntakse usaldusväärse partnerina.
 • Professionaalne, mitmekülgne ja sisukas näituse- ja haridustöö.
 
AMi peamised nõrkused ja väljakutsed
 • Muuseum ei ole suutnud piisavalt publikut kõnetada ja oma tegemisi turundada, mistõttu külastajanumbrid on jäänud tagasihoidlikuks.
 • Maarjamäe mõisakompleks on välja arendamata.
 • Osa kogusid asuvad tingimustele mittevastavates hoiuruumides, hoidlate jätkuv ruumipuudus ei võimalda tagada kvaliteetseid säilitamistingimusi.
 • Kvalifitseeritud spetsialistide puudus muuseumitöö eri valdkondades, lisaks on mitu olulist uurimisvaldkonda katmata.
 • Kogude digiteerimise jõudlus on ebapiisav.
 • Muuseumitöötajate motivatsioon ja ühtsustunne võiks olla oluliselt tugevam.
 • Rahvusvahelisi koostööprojekte on liiga vähe.
 
AMi tööd mõjutavad peamised trendid
 • Kultuuripoliitilised otsused ja sellest tulenevalt muuseumide riiklik rahastamine.
 • Tallinna ja Eesti turismi areng, mis on seotud rahvusvahelise majandus- ja julgeolekuolukorraga.
 • Maarjamäe piirkonna arendamine Tallinna linnavalitsuse, eraettevõtete ja riigi poolt.
 • Täiendavate rahastusvõimaluste olemasolu, sh projektikonkursid ja AMi võimalus nendel osalemiseks; kultuurisponsorluse areng Eestis.
 • Elukestva õppe tähtsuse kasv, muuseumi kui haridusasutuse rolli tähtsustamine.´
 • Eesti ajaloo olulisuse teadvustamine ühiskonnas ja avalikkuse huvi kasv.

Strateegilised eesmärgid ja võtmetegevused
AM püstitab eesmärke, lähtudes kokkulepitud visioonist ja asutuse tervikpildist. AMi struktuuriüksused panustavad koostöös eri eesmärkide saavutamisse. Üksikasjalik aastane tegevuskava koos vastutajate ja tähtaegadega on esitatud arengukava lisas.

AM on püstitanud aastateks 2016–2020 kolm strateegilist eesmärki:
1. Eesti Ajaloomuuseum on hariv ja atraktiivne külastuskeskkond
2. Eesti Ajaloomuuseum on rahvusvaheliselt tuntud muuseum, kus tegeldakse Eesti ajaloo uurimisega
3. Eesti Ajaloomuuseum on hästi juhitud organisatsioon ja hinnatud tööandja
 
VÕTMETEGEVUSED eesmärkide saavutamiseks:
EESMÄRK 1: Eesti Ajaloomuuseum on hariv ja atraktiivne külastuskeskkond
 
1.1. AMis on kogemuslikku ja elamuslikku õpet pakkuv hariduskeskus, mille haridusprogrammid on üles ehitatud eri eas ja eri rahvustest publiku vajadusi arvestades.
1.1.1.   AMi hariduslikud tegevused lähtuvad haridusprogrammide arendamise strateegiast. Strateegia eesmärk on AMi kui mitteformaalse ja elamusliku õppega tegeleva institutsiooni arendamine keskuseks, mis pakub mitmekülgseid võimalusi Eesti ajaloo ja filmi paremaks tundmaõppimiseks, planeerib oma haridustegevusi, suurendades kogemuslikku ja tegevuslikku poolt ja täiendades kooliprogramme võimalusega kinnistada õpitut eri meetodite abil. Laiendame programmide keelevalikut, kaasame eri vanuses sihtrühmi. Haridusprogrammide kuraatorid osalevad näitusetöös, lisades erinevaid interaktiivseid ja käed-külge-võimalusi, et muuta õppeprotsess meeleolukaks ja mõjusamaks. Info AMi haridusprogrammide kohta on kättesaadav ja hästi turundatud.
1.1.2.   AMi haridustegevusse panustavad muuseumi kõik valdkonnad, see on muuseumitöö orgaaniline osa (kogud, teadus, näitus, turundus), et tekitada laste ja noorte hulgas huvi ajaloo ja filmiloo vastu. Käivitatud on laste ajalooklubi, ajaloo omnibuss ja ajalooretked üle Eesti. AM on lähemal publikule ja sõidab külla ka neile, kes ise ei saa tulla. Programmide läbiviimisel osalevad AMi teadurid-kuraatorid ja koguhoidjad, korraldades retki ja ajalooklubi tunde koostöös AMi muuseumipedagoogidega.
1.1.3.   Töötatakse välja eriprogramm(id) puuetega inimestele. Maarjamäe muuseumikompleksi arendamisel arvestatakse puuetega inimeste vajadusi, võimaldades neile ligipääsu muuseumile ja näitustele. Uus keskkond annab võimalusi töötada välja haridusprogramme koostöös eripedagoogide ja vastavate seltsidega.
1.1.4.   Suurendatakse haridustegevuste atraktiivsust Suurgildi hoones ja arendatakse välja uusi laiapõhjalisi tegevusi, et kasutada paremini ära ekspositsiooni ja hoone potentsiaali ning tuua majja rohkem elu, kaasates partnereid (ühisprojektid vanalinnas asuvate muuseumidega ja teiste kultuuriasutustega).
1.1.5.   Toimib koostöö kooliõpetajatega ja eri sihtgruppide esindajatega haridustegevuste väljatöötamiseks. Iga uue haridustegevuse puhul on kaasatud testgrupid, et tagada kvaliteetne ja sihtrühma võimetele vastav teenus. Tagasisidet arvestatakse ja kasutatakse oma töö parendamiseks.
1.1.6.   Toimuvad sisekoolitused AMi teaduritele-kuraatoritele ja koguhoidjatele, et arendada töötajaskonna oskusi nii programmide läbiviimise kui ka sisulise kvaliteedi tagamiseks. AMi töötaja on võimeline juhtima haridusprogramme ja õpitube ning pidama loenguid, ta tunneb oma publikut.
1.1.7.   AM on praktikabaas museoloogiat ja ajalugu õppivatele noortele. AM on partneriks gümnaasiumidele ja ülikoolidele, et noortel oleks võimalus tutvust teha muuseumi köögipoolega ja kasutada AMi kogusid oma uurimistöödes.
 
 
1.2. AM on põnev paik vaba aja veetmiseks, et koguda uusi teadmisi, saada emotsioone, nautida koosolemist pere ja sõpradega. AM julgeb kõnelda ka n-ö rasketel teemadel. AMi näitused on nüüdisaegsed, uuenduslikud, rakendatakse moodsat tehnoloogiat. AM on valdkonnas eesrindlik tegija ja jagab oma kogemusi ka teistele.
1.2.1.   Näituste programm lähtub näituste strateegiast, mis toetab AMi eesmärke nii hariduse kui ka teaduse valdkonnas. Strateegia eesmärk on pakkuda laiapõhjalisi teemapõhiseid sissevaateid Eesti aja- ja filmilukku, eksponeerides unikaalseid museaale, korraldades mitmesuguseid üritusi ja meeleolukaid tegevusi, kasutades tehnoloogilisi vahendeid ning kaasates rahvusvahelisi ja kodumaiseid partnereid, et külastajal oleks võimalus paremini mõista meie minevikku, oma identiteeti ja mõelda tulevikule.
1.2.2.   Lähtuvalt ürituste strateegiast ja turundusplaanist on AMis aastas vähemalt VIIS traditsioonilist suurüritust: (vabariigi aastapäev 24. veebruaril, muuseumiöö, Maarjamäe lossipäev ja taasiseseisvumispäev 20. augustil, Filmimuuseumi sünnipäev 4. oktoobril, vanavanemate päev).
1.2.3.   AMi korraldatud üritused ja näitused on aktuaalsed, kultuuripärandit väärtustavad, eri sihtrühmade huvisid arvestavad, mõjusad ja jätkusuutlikud. Meie programmide esmatähtis valdkond on omariikluse ajaloo mitmekülgne tutvustamine.
AM pakub emotsionaalseid muuseumipakette ka võõrkeeltes.
1.2.4.   AMi näitusetegevuse keskmes on aastanäitused, millega on seotud nii kogude täiendamine ja uurimine, sündmuste programm kui ka teadustegevus.
2016 keskaegsed pidustused Tallinnas (SG)
2017 reformatsioon (SG)
2018 suvituslinn Tallinn (MM); kellele on vaja moemuuseumi (SG)
2019 Balti aadel ja vene aadel (SG ja MM)
2020 armastus Eesti moodi (MM), rahvusvaheline keskaja näitus (SG)
 
1.3. Maarjamäe kompleks on arendatud elamuslikuks ajalookeskuseks, mis jõuab Eestis viie peamise turismisihtpunkti hulka. AM rakendab oma potentsiaali, pakkudes erinevaid kvaliteetseid muuseumi- ja vaba aja veetmise teenuseid ning rikastades siinset kultuuripilti.
Maarjamäe kompleksi arendamine lähtub väljatöötatud arenguplaanist ja selle raames valmivad uued objektid:
2018. aasta jaanuaris avatakse renoveeritud Maarjamäe lossis Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale pühendatud püsinäitus „Minu vaba riik“ ja hariduskeskus „Laste vabariik“. Välja on töötatud lisateenused ja paketid (restoran, pood, grupid, haridus jne)-
2018. aastal avatakse Maarjamäe suvemõisa väliala, monumentide väliekspositsioon, Eesti ajaloosündmusi käsitlev mänguväljak, Eesti filmi allee, kontserdi- ja piknikupaigad.
2018. aastal avatakse Filmimuuseumi hoone ja püsinäitus.
2018. aasta märtsis avatakse Maarjamäe lossi tallis Eesti levimuusika näitus (Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi projekt EV 100 raames)
Valmistatakse ette Suurgildi hoone peasaali uue Eesti ajalooteemalise ekspositsiooni kontseptsioon (2019; 2021/2022 ehitus).
 
1.4. AM arvestab oma haridustegevuses ja näituseloomes nii muukeelse elanikkonna kui ka uusimmigrantidega, pakkudes erinevaid võimalusi lõimumiseks. AMis saavad Eestisse saabunud ja siin elavad muukeelsed inimesed ülevaate Eesti ajaloost, väärtustest ja riigist. AM on esimene koht, kuhu tulla otsima infot Eesti kohta.
 
1.4.1.   AM osaleb lõimumisprojektides, mille eesmärk on kasutada ära muuseumis olevaid teadmisi, elamuslikke vahendeid ja põnevaid museaale meie riigi ja kultuuri tutvustamiseks eri rahvustest inimestele. Esimese sammuna on välja töötatud audiogiidid, millest saab näitusekülastuse orgaaniline osa (Suurgildi hoones 2016); näituse- ja haridustöös arvestatakse vastavate sihtrühmadega.
1.4.2.   AM on riigi partner väliskülaliste vastuvõtmisel nii Eesti Euroopa Liidu eesistumisaastal kui ka muul ajal.
 
1.5. AMi järjepidev, äratuntav ja sihipärane kommunikatsioon ja turundustegevus toetub brändiväärtustele ja visuaalsele identiteedile.
1.5.1.   Kommunikatsioonitegevus järgib väljatöötatud turundusstrateegiat ja iga-aastasi kommunikatsiooniplaane.
1.5.2.   Muuseumi näituste ja ürituste info on kõikides kanalites selge ja lihtsalt kättesaadav nii üldsusele kui ka eri sihtrühmadele. Töötatakse välja uus, külastajale orienteeritud veebileht ja e-pood. Luuakse keskkond e-pileti ostmiseks.
1.5.3.   Tulemuslik turunduskommunikatsioon tagab muuseumi näituste ja ürituste külastatavuse ning teenuste müügi suurenemise.
1.5.4.   Tulemuslik korporatiivne kommunikatsioon tagab muuseumi hea maine ja aitab kaasa eesmärkide täitmisele – olla tuntud ja usaldusväärne arvamusliider oma valdkonnas.
 
1.6. AMi tegevusi toetavad tugiteenused on välja arendatud ja lähtuvad muuseumi eesmärkidest, aidates pakkuda kvaliteetset teenust ja suurepärast muuseumielamust. AMi unikaalne keskkond ja teadmistepagas aitavad kaasa eripäraste muuseumipakettide loomisele.
1.6.1.   Teenindus. Välja on töötatud selge reglement tugitegevuste toimimiseks ja teeninduskvaliteedi tõstmiseks. AMi teenused loovad muuseumile lisaväärtust nii parema elamuse kui ka omatulu olulise suurendamise näol.
1.6.2.   Kaubandus ja toitlustus. Muuseumipoed ja meened on nutikad, lähtuvad AMi kogudest ja näitustest ning loovad võimaluse oma ideid teostada kodumaistel disaineritel ja käsitöölistel. Maarjamäe lossis ja Filmimuuseumis pakutakse kvaliteetset toitlustusteenust, mis toetab suvemõisa kui turismiobjekti ja kvaliteetse ajaveetmiskoha väärtust, suurendades külastajate arvu.
1.6.3.   Ürituste korraldus (väljastpoolt AMi). AMi välialal toimuvad kontserdid, filmiüritused, erinevad kultuuriüritused (alates 2018). AMi hooned on paik, kuhu on leidnud tee üritusekorraldajad, festivalid jmt.
 
EESMÄRK 2: Eesti Ajaloomuuseum on rahvusvaheliselt tuntud muuseum, kus tegeldakse Eesti ajaloo uurimisega
 
Indikaatorid
Algseis 2015
Eesmärk 2020
Digiteeritud museaalide osakaal MuiSis (AMis museaale kokku aastal 2015 on 328 161)
17 944
340 000
Rahvusvaheliste koostööprojektide arv
0
3
Teaduspublikatsioonide arv
1

Kogu kataloogide ja veebipublikatsioonide arv
0
5
AM-i kogude kasutajate arv


2.1. AM on juhtiv muuseum omariikluse ajaloo, keskaja, muinasaja ja siinse filmiloo uurimisel, kogumisel ja vahendamisel. AMi teadustegevus loob tugeva baasi muuseumi näituse-, haridus- ja turundustegevusele ning seondub kogude läbiuurimise ja täiendamisega. AMi uurimistegevust toetab nõuga teadusnõukogu.
 
2.1.1.   AMi teadustöö ja publikatsioonid lähtuvad teadustegevuse strateegiast, mis määratleb tähtsamad valdkonnad, vajadused ja tegevused ning on kooskõlas AMi näituste ja ürituste strateegiaga.
2.1.2.   Määratud on AMi peamised uurimisprojektid lähiaastatel:
Omariikluse lugu seoses EV 100 näituse ettevalmistamisega.
Eesti filmilugu seoses Filmimuuseumi püsinäituse ettevalmistamisega.
AM algatab ja juhib Läänemere-ülest koostööprojekti keskaegsete hansalinnade teemal. Rahvusvahelise koostööprojekti väljund on suurnäitus Suurgildi hoones aastal 2020.
Baltisakslaste ja mõisakultuuri ajalugu.
Ümberasujad.
 
2.2. AM osaleb rahvusvahelistes koostöövõrgustikes. Teadurid-kuraatorid on rahvusvaheliste teadusprojektide sisutäitjad.
2.2.1.   Tööülesannete ümberkorraldamine teadus- ja kogude osakonnas, et teadurid-kuraatorid haldaksid, juhiksid ja teostaksid AMi prioriteetseid uurimis- ja kogumisteemasid alates projektikirjutamisest kuni aruandluseni.
2.2.2.   AM osaleb aktiivselt rahvusvahelistes võrgustikes ja kasutab neid nii näituse- kui ka teadustöö edendamisel ja sidemete loomisel. Toimuvad rahvusvahelised näituseprojektid, mille eesmärk on Eesti ajaloo ja AMi kogude tutvustamine ka väljaspool Eestit.
2.2.3.   Filmimuuseum juhib Balti audiovisuaalsete arhiivide komisjoni.
2.2.4.   Toimuvad rahvusvahelised konverentsid koostöös teiste mäluasutustega, kus ka AMi töötajad osalevad ettekannetega.
2.2.5.   AM arendab teadusalast koostööd oma lepinguliste partneritega (Eesti Kunstiakadeemia, Tallinna Ülikool, Tartu Kõrgem Kunstikool, Tartu Ülikool, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia).
2.2.6.   Järjepidevalt ilmuvad AMi teadusartiklite kogumikud „Varia historica“, mida koostatakse teemapõhiselt, lähtudes muuseumi prioriteetsetest valdkondadest. AMi artiklite kogumikule on jätkuvalt omistatud teadusklassifikatsioon 1.2.
 
2.3. AMi kogud on kättesaadavad ja tuntud nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt. AM lähtub oma kogude täiendamisel kogumispoliitikast ja reageerib aktiivselt jooksvatele sündmustele, et talletada nüüdisaega.
2.3.1.   Koguhoidjad on kvalifitseeritud ja koolitatud. Prioriteetsed uurimisvaldkonnad (sh esemeuurimuslikud teemad) on teadurite-kuraatoritega kaetud.
2.3.2.   Kogumispoliitika toimib ja seda värskendatakse kord aastas. Kogumisaktsioonid on seotud AMi suurprojektidega.
2.3.3.   Välja on töötatud digiteerimisstrateegia, mis arvestab dokumendiga „Kultuuripärandi üleriiklik digiteerimiskava 2020“ ja AMi näituseplaaniga ning lähtub museaalide seisukorrast. AM koordineerib Eesti fotokogude digimisprojekti.
2.3.4.   Ollakse kursis päevapoliitikaga. Koguhoidjad koguvad aktiivselt materjale nii meeleavalduste, streikide kui ka muude ühiskonnas hetkel aktuaalsete protsesside kohta.
2.3.5.   Toimub süsteemne kogude publitseerimine lähtuvalt teadustegevuse strateegiast.
 
2.4. Museaalide hoiustamine toimub nõuetele vastavalt, luuakse toimiv tehnoloogiline baas museaalide vastuvõtuks ja edasiseks hoidmiseks.
 
2.4.1.   Maarjamäel valmib uus hoidlahoone koos karantiiniruumiga (2018).
2.4.2.   AMi konserveerimislaborid toimivad ja lisandunud on tekstiilikonservaator.
2.4.3.   AMi konservaatoritel on erialakoolitus ja kutsetunnistus.
2.4.4.   AMi säilitajad-konservaatorid on pädevad vastu võtma praktikante, koolitama teisi muuseumitöötajaid ja pakkuma konserveerimisteemalisi koolitusi huvilistele.
 
EESMÄRK 3: AM on hästi juhitud organisatsioon ja hinnatud tööandja
 
Indikaatorid
Algseis 2015
Eesmärk 2020
Omatulu toodete ja teenuste müügist
182 979 eurot
1 000 000 eurot
Täiendavad tulud projektidest
29 956 eurot
100 000 eurot
Koolitustel osalenud töötajate arv
14
32
Töötajate rahulolu
Pole uuritud
8 10st
Töö efektiivsus (töötajaid külastaja kohta)
0,00097
0,00097
3.1. AMi töötajaskond tegutseb ühiste väärtuste ja eesmärkide nimel tugeva meeskonnana. AMi otsustusprotsess on avalik. Organisatsioon toimib efektiivselt ja tulemuslikult, lähtudes oma missioonist ja visioonist.
3.1.1.   Toimub organisatsiooni struktuuri korrastamine vastavalt uutele vajadustele seoses Maarjamäe arendamisega (2016). Eesmärk on muuta töö efektiivsemaks, arvestades nüüdisaegsete nõuetega mitmekülgsele muuseumiteenusele, millega kaasnevad uued funktsioonid, kõrgemad standardid, suurenev töötajaskond, suurem nõudlus e-teenuste järele ja vajadus teenida omatulu.
3.1.2.   AMi struktuur ja otsustusprotsess on arusaadav ning seda järgitakse. Tööprotsessid on selgelt kirjeldatud, konkreetsed vastutusvaldkonnad ja vastutajad on määratud. Toimuvad koolitused personali arendamiseks ja kogemuste jagamiseks parimal moel.
3.1.3.   AMi sisekommunikatsioon toimib ja info on kättesaadav kõigile töötajatele. Toimuvad osakonna- ja üldkoosolekud ning arenguvestlused. Toimib siseveeb.
3.1.4.   AMi ja FMi nõukojad osalevad nõu ja jõuga aktiivselt AMi tegevuses.
3.1.5.   Ühised väärtused on üldteada, neid jagatakse ja neist lähtutakse personali valikul. AMi osakonnad korraldavad ühiseid õppereise, toimuvad ühisüritused. AMi ühistesse ettevõtmistesse on nõu ja jõuga valmis panustama iga töötaja.
3.1.6.   AMi töötajate panust väärtustatakse lähtuvalt töö tulemustest. Jätkub Eesti Rahvuskultuuri Fondi juures AMi töötajatele suunatud stipendiumide väljaandmine, fond täieneb. Innustamiseks valitakse aasta tegija. Toimivad motivatsioonipaketid rohkem panustajatele (premeerimine, koolitusreis välismaale jmt).
 
3.2. Töökeskkond on mugav ja vastab nõuetele, et tagada parimad tingimused organisatsiooni toimimiseks ja visiooni nimel töötamiseks.
3.2.1.   AMi haldusosakond toetab aktiivselt muuseumi tegevusi. AMi haldusmeeskond on professionaalne, mõistab oma olulist rolli muuseumi töös publikuga ja aitab hoida AMi mainet.
3.2.2.   AMi taristu hooldamiseks taotletakse investeeringuid, millega lahendada kitsaskohad ja renoveerida veel korrastamata ruumid ja hooned.
Kaardistatud on vajadused ja kulud, mis seonduvad Maarjamäe kompleksi hooldamisega pärast selle valmimist, et hooned, avalikud ruumid ja väliala toimiksid iga päev eeskujulikult, oleks valmis vastu võtma suurenenud külastajate hulka ning pakkuma uusi teenuseid.
Suurgildi hoone välialad on korrastatud ja siseruumid hooldatud.
Lai 14 kontoriruumid on remonditud ja muuseumipoe (Börsi käigus) laienemisplaanid tehtud.
Hoidlaruumid, mis ei ole veel ajakohastatud, on korrastatud (kultuurilooline kogu Maarjamäel ja numismaatika kollektsioon Lai 14).
AMi töötajate igapäevased töövahendid vastavad standartidele. Arvutipark on pidevalt uuendatud ja vastab vajadustele. IT ja digitehnoloogia käib ajaga kaasas.
 
Finantsplaan ja tegevuskava
AMi arengukavale lisandub finantsplaan ja 2016. aasta tegevuskava. Arengukava uuendatakse regulaarselt igal aastal, et täpsustada eesmärke, indikaatorite sihttasemeid ja meetmeid ning koostada uus detailne tegevuskava ja finantsplaan.