Põhimäärus

Eesti Ajaloomuuseumi põhimäärus

Kultuuriministri määrus
Avaldamismärge: RT I, 10.07.2013, 44
Määrus kehtestatakse muuseumiseaduse § 17 alusel.


1. peatükk

Üldsätted

§ 1. Eesti Ajaloomuuseum
(1) Eesti Ajaloomuuseum (edaspidi muuseum) on Kultuuriministeeriumi hallatav riigiasutus ja riigimuuseum muuseumiseaduse tähenduses.
(2) Muuseumil on 35 mm läbimõõduga pitsat, millel on väikese riigivapi kujutis ja seda ümbritsev kiri „Eesti Ajaloomuuseum", oma eelarve ning õigusaktidega kooskõlas olev sümboolika.

§ 2. Muuseumi asukoht ja postiaadress
(1) Muuseum asub Tallinnas.
(2) Muuseumi postiaadress on Pirita tee 56, 10127 Tallinn.
(3) Muuseumi struktuuriüksuse asukoht ja postiaadress tuuakse ära struktuuriüksuse põhimääruses.
 

2. peatükk

Tegevus ja ülesanded

§ 3. Muuseumi ülesanded
(1) Muuseumi põhiülesanne on Eesti rahva, maa ja riigi ajalooga seotud materjali kogumine, säilitamine, uurimine ning vahendamine hariduslikel, teaduslikel ja elamuslikel eesmärkidel.
(2) Muuseum:
1) kogub Eesti ajalooga seotud materjali;
2) säilitab kogutud museaale, korraldab nende dokumenteerimist ja kirjeldamist muuseumiseaduse § 15 lõike 1 alusel asutatud muuseumide andmekogus ning vajaduse korral konserveerimist ja restaureerimist;
3) esitab ja vahendab kultuuripärandit avalikkusele näituste, haridusprogrammide, trükiste, meedia ning avalike ürituste kaudu;
4) teenindab asutusi, organisatsioone ja uurijaid vastavalt muuseumikogu korralduse põhimõtetele ja teenuste hinnakirjale;
5) teeb oma põhiülesandest lähtuvat uurimistööd, korraldab konverentse ja seminare, kirjastab ja avaldab artikleid, aastaraamatuid, katalooge ning muid muuseumi ainevaldkonnale vastavaid väljaandeid;
6) teeb koostööd teiste muuseumide ja muude institutsioonidega Eestis ja välismaal;
7) viib läbi koolitusi, annab konsultatsioone ja teostab ekspertiise muuseumi ainevaldkonnale vastava materjali kohta;
8) juhendab teisi muuseume oma ainevaldkonnas;
9) täidab muid ülesandeid, mis on muuseumile pandud seaduse või selle alusel antud õigusaktiga;
10) arvestab oma ülesannete täitmisel muu hulgas laste ja puuetega inimeste vajadusi.
(3) Muuseum koostab arengukava koos iga-aastase tegevuskavaga ja esitab selle Kultuuriministeeriumile teadmiseks.
(4) Muuseumil on õigus koostada uuringu, konserveerimis- ja restaureerimistööde tegevuskavasid ning muinsuskaitse eritingimusi, teha arheoloogilisi ning muid uuringuid ja ekspertiise, konserveerida ja restaureerida ning teostada muinsuskaitselist järelevalvet muinsuskaitseseaduses sätestatud korras.
(5) Muuseumil on õigus osutada muuseumi põhitegevusega seotud tasulisi teenuseid vastavalt kultuuriministri määrusega kehtestatud loetelule.

§ 4. Muuseumikogu
(1) Muuseum täiendab muuseumikogu eesmärgipäraselt, lähtudes muuseumi koostatud kogumispõhimõtetest ning muuseumikogu täiendamise ja asja muuseumisse hoiule võtmise komisjoni otsustest.
(2) Kultuuriväärtusega asja museaalina arvele ja muuseumisse hoiule võtmine, märgistamine, säilitamine, muuseumikogust väljaarvamine ja üleandmine toimub muuseumiseaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud korras.


3. peatükk

Juhtimine ja struktuur

§ 5. Muuseumi juhtimine
(1) Muuseumi juhib direktor, kellega sõlmib tähtajalise töölepingu kuni viieks aastaks kultuuriminister.
(2) Muuseumi direktori ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss.
(3) Direktorit asendab tema äraolekul direktori määratud töötaja.
(4) Muuseumi tegevuse põhisuundade kavandamiseks, muuseumi töö paremaks korraldamiseks, tema tegevuse hindamiseks ja kultuuriministrile vastavate ettepanekute esitamiseks on muuseumil kuni üheksaliikmeline nõuandva õigusega nõukoda.
(5) Muuseumi nõukoja koosseisu kinnitab direktor.

§ 6. Muuseumi direktori ülesanded
Muuseumi direktor:
1) planeerib ja juhib muuseumi tegevust ning vastutab muuseumile põhimäärusega pandud ülesannete täitmise eest;
2) vastutab muuseumi tegevust korraldavate õigusaktide täpse ja otstarbeka täitmise eest;
3) kinnitab muuseumi struktuuriüksuste põhimäärused ja koosseisu;
4) korraldab ja koordineerib muuseumi struktuuriüksuste tööd;
5) sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud muuseumi töötajatega, kuulutab vajaduse korral töökoha täitmiseks välja konkursi;
6) korraldab muuseumis tervisekaitse-, tööohutus-, töötervishoiu- ja tuleohutusnõuetest kinnipidamist;
7) esindab oma pädevuse piires muuseumi ja volitab selleks vajaduse korral teisi isikuid;
8) sõlmib juriidiliste ja füüsiliste isikutega lepinguid ning sooritab muid tehinguid;
9) kasutab ja käsutab muuseumi valduses olevat riigivara ja muuseumi rahalisi vahendeid ning tagab nende säilimise, sihipärase ja otstarbeka kasutamise;
10) annab muuseumi tegevuse juhtimiseks ja korraldamiseks käskkirju;
11) kinnitab seadustega kehtestatud korras muuseumi töökorralduse reeglid, valitsusasutuste asjaajamiskorra alustest lähtudes asjaajamiskorra, samuti muud muuseumisisesed eeskirjad ning kontrollib nende täitmist;
12) kinnitab muuseumi põhitegevusega seotud teenuste eest võetava tasu määrad, muuseumikogu korralduse põhimõtted ning muuseumi kogumispõhimõtted, arvestades muuseumiseaduses kehtestatud nõudeid;
13) moodustab vajaduse korral muuseumi juurde nõuandva õigusega alalisi või ajutisi komisjone ja töörühmi ning määrab nende ülesanded, töökorra ja koosseisu;
14) hoiab muuseumi pitsatit ja kehtestab selle kasutamise korra;
15) täidab muid ülesandeid, mis on talle pandud seaduse või selle alusel antud õigusaktiga.

§ 7. Muuseumi struktuur
(1) Muuseumis on järgmised struktuuriüksused:
1) administratsioon, mille põhiülesanne on muuseumi üldjuhtimine, personali- ja sekretäritöö, raamatupidamine;
2) filmimuuseum, mille põhiülesanne on Eesti filmi- ja kinoajaloo materjalide kogumine, säilitamine ning teaduslik läbitöötamine, filmi- ja kinoajalugu käsitlevate näituste ning ürituste korraldamine ja filmiajaloo tutvustamine;
3) haldusosakond, mille põhiülesanne on muuseumi töökeskkonna, kinnistute, tehnilise infrastruktuuri ja turvasüsteemi arendamine ning korrashoid, muuseumi varustamine majandusinventariga, ehitus-, hooldus- ja remonditööde korraldamine ning abipersonali töö korraldamine;
4) kauplus, mis toetab muuseumi põhitegevust näitusetegevuse ja kogude tutvustamisel ning teadmiste kinnistamisel ja mille põhiülesanne on muuseumi väljaannete jae- ja hulgimüük ning ekspositsiooni ja kogusid tutvustavate meenete müük;
5) kommunikatsiooniosakond, mille põhiülesanne on muuseumi uurimis- ja kogumistöö tulemuste vahendamine avalikkusele, nõuetekohase arengukava koostamine ja selle täiendamise eest vastutamine, muuseumi näitusetöö ja muuseumi põhitegevusest lähtuvate avalike ürituste korraldamine, haridusprogrammide koostamine ja läbiviimine, turundustegevuse ja avalike suhete korraldamine, muuseumi arendusprojekte koordineerimine koostöös teiste osakondadega, turismiorganisatsioonidega koostöö koordineerimine ning muuseumiteenuse kvaliteedi parandamine;
6) teadus- ja kogude osakond, mille põhiülesanne on Eesti ajaloo ja muuseumikoguga seonduv uurimistöö, muuseumikogu täiendamine, muuseumi väljaannete koostamine, konverentside ning teiste teadusürituste korraldamine, ajaloo populariseerimine ja ekspertiisi teostamine, koostöös kommunikatsiooniosakonnaga näituste, ürituste ja pedagoogilise töö läbiviimine, muuseumikogu süstematiseerimine, museaalide kirjeldamine ja andmebaaside arendamine, museaalide korrashoid, säilitamine, konserveerimine, digiteerimine, kasutamiseks andmine ja uurijate teenindamine, koostöös haldusosakonnaga museaalide säilitamis- ja eksponeerimistingimuste tagamine ja kontroll.
(2) Muuseumi struktuuriüksuse juhtimine, juhi ülesanded, õigused ja kohustused, alluvus ja asendamine määratakse kindlaks struktuuriüksuse põhimääruses.
(3) Muuseumi struktuuri võivad kuuluda väljaspool struktuuriüksust asuvad töötajad, kes toetavad muuseumi põhiülesande täitmist ja alluvad vahetult direktorile.


4. peatükk

Vara, rahastamine, aruandlus ja järelevalve

§ 8. Vara ja rahastamine
(1) Muuseumi valduses oleva vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub riigivaraseaduses sätestatud korras, arvestades muuseumiseaduse erisusi.
(2) Muuseumi tegevust rahastatakse riigieelarvest ning muuseum võib saada rahalisi vahendeid toetustest, annetustest ja oma põhitegevusega seotud tasulistest teenustest, mida võib osutada tingimusel, et see ei takista muuseumi ülesannete täitmist.
(3) Muuseumi eelarve kinnitamine ja raha kasutamine toimub õigusaktidega kehtestatud korras.

§ 9. Aruandlus ja järelevalve
(1) Muuseum peab finants-, statistilist ja raamatupidamisarvestust ja esitab aruandeid seadusega kehtestatud korras.
(2) Muuseumi finantsmajanduslikke, tulemus- ja vastavusauditeid viivad läbi Kultuuriministeerium, Riigikontroll ja teised selleks volitatud asutused.
(3) Teenistuslikku järelevalvet muuseumi tegevuse üle teostab kultuuriminister või tema volitatud isik.
(4) Riiklikku järelevalvet muuseumi muuseumikogu korralduse üle teostab Kultuuriministeerium muuseumiseaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud korras.


5. peatükk

Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

§ 10. Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine
Muuseumi ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras.


6. peatükk

Määruse jõustumine

§ 11. Määruse jõustumine
Määrus jõustub 15. juulil 2013. a.
Rein Lang
Minister
Paavo Nõgene
Kantsler